UBND tỉnh “tuýt còi” Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế (KKT) thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 109/QĐ-BQL nói trên.

Đồng thời, yêu cầu Ban Quản lý KKT đánh giá thực trạng về khó khăn, tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý về đất đai tại KKT Năm Căn, nếu có; báo cáo tổng kết, đánh giá thực tiễn. Trên cơ sở đó có đủ các yếu tố để khẳng định sự cần thiết phải ban hành văn bản để đưa ra giải pháp thi hành tại khoản 3, Điều 28 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Văn bản chỉ đạo do Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Lâm Văn Bi ký ban hành vào ngày 29/9 về việc đề nghị thu hồi, hủy bỏ Quyết định 109 của Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế, tuy nhiên đến ngày 3/10, Quyết định này vẫn được đăng tải trên trang điện tử của Ban.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Trưởng Ban Quản lý KKT rút kinh nghiệm, báo cáo đề xuất trước 9/10/2020.

Trong văn bản số 1626 do ông Phạm Quốc Sử, Phó Giám đốc Sở Tư pháp ký ngày 25/9, khẳng định Quyết định 109 là văn bản chứa nội dung quy phạm pháp luật nhưng được ban hành bằng hình thức cá biệt thuộc thẩm quyền của Trưởng ban Quản lý KKT là trái quy định.

Trước đó, ngày 4/9, Trưởng ban Quản lý KKT tỉnh ban hành Quyết định số 109 Quy định trình tự, thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai tại KTT Năm Căn (huyện Năm Căn). Quy định có 4 chương, 18 điều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *