Ưng dụng nghiên cứu các đề tài, dự án khoa học chưa đạt yêu cầu

Lĩnh vực nông nghiệp luôn được tỉnh quan tâm đầu tư nghiên cứu, ứng dụng, triển khai.

Tuy nhiên, theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, hàm lượng khoa học trong các đề tài nghiên cứu có mặt còn hạn chế, dẫn đến các dự án khi nghiệm thu chỉ dừng ở mức trung bình, khá; đặc biệt có 15 đề tài, dự án trong 261 đề tài, dự án cấp tỉnh và huyện không đạt theo yêu cầu.

Các đề tài, dự án được nghiệm thu từ 2011 đến nay dù được đánh giá là mang tính thực tế, song việc ứng dụng chưa nhiều, cấp tỉnh đạt 85%, cấp huyện đạt chỉ 25%. Đáng quan tâm, cấp huyện có đến trên 12% đề tài, dự án khi nghiệm thu không đạt yêu cầu. Hầu hết đề tài, dự án nghiên cứu, triển khai và ứng dụng chủ yếu trên lĩnh vực nông nghiệp (cấp tỉnh trên 57%).

Từ thực tế trên đã dẫn đến nền sản xuất địa phương còn gặp nhiều khó khăn, chưa thực sự phát triển và mang tính ổn định, bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, nhất là trong thời kỳ chịu tác động mạnh của biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *