Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu cải cách nền hành chính

Những năm qua, đội ngũ CB,CC tại tỉnh Cà Mau có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng cơ bản yêu cầu công việc cũng như áp lực trong thực thi công vụ.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

Việc bầu cử, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện đúng tiêu chuẩn, quy định. Bước đầu bố trí các chức danh công chức phù hợp với trình độ chuyên môn được đào tạo. Việc quản lý, sử dụng công chức dần đi vào nền nếp, hầu hết công chức đều có trách nhiệm với công việc. Việc thực hiện tốt chế độ tiền lương, quy định đánh giá, khen thưởng, kỷ luật đối với CB,CC đã nêu cao tinh thần trách nhiệm của CB,CC trong công việc, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ CB,CC các cấp.

Bên cạnh đó, CB,CC được rèn luyện, thử thách trong quá trình công tác; được quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm; góp phần giúp hệ thống chính trị nói chung và UBND cấp xã nói riêng hoạt động hiệu quả.

UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, triển khai việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CB,CC, viên chức: Đề án đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Cà Mau ở nước ngoài giai đoạn 2017 – 2025; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CB,CC, viên chức trong nước năm 2017… Trong năm, đã cử đào tạo và thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho 2.322 lượt CB,CC, viên chức, tỷ lệ 93% so với kế hoạch đề ra; phê duyệt 20 Đề án vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính, thi tuyển công chức; triển khai thực hiện việc thi tuyển chức danh lãnh đạo Phó Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh (đang trong giai đoạn nhận hồ sơ).

Tổ chức thanh tra công tác cán bộ tại 6 đơn vị (Sở Công thương; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh; Ban Quản lý dự án công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND huyện Phú Tân và huyện Trần Văn Thời), hoàn thành 100% kế hoạch.

Tỉnh chú trọng tiếp nhận phản ảnh, kiến nghị của công dân và doanh nghiệp liên quan đến hoạt động thực thi công vụ tại các cơ quan hành chính công, để kịp thời chấn chỉnh, sửa đổi những mặt chưa phù hợp. Theo đó, công tác đối thoại với người dân, doanh nghiệp được lãnh đạo UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Trong năm, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, UBND các huyện, TP. Cà Mau đã tổ chức 28 cuộc đối thoại, tiếp nhận trên 900 phản ảnh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về quy định, thủ tục hành chính (TTHC), tất cả đã được trả lời và xử lý theo quy định.

Đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng chuẩn hóa, đáp ứng yêu cầu cải cách nền hành chính trong tình hình mới.

Lấy hiệu quả công tác làm thước đo đánh giá

Theo đánh giá của Sở Nội vụ, hiện nay, đội ngũ CB,CC tại địa phương cơ bản đạt chuẩn trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, tin học theo các chức danh, vị trí đảm nhiệm.

Tuy nhiên, đội ngũ CB,CC, đặc biệt là ở cấp xã ở một số địa phương hiện còn bộc lộ nhiều hạn chế trong thực thi nhiệm vụ, công vụ. Điều này đã được chỉ ra trong hoạt động kiểm tra toàn diện về cải cách hành chính được tỉnh thực hiện trong năm. Mặc dù được ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng để cập nhật các thông tin, kiến thức mới, nhưng nhận thức của một số cán bộ cấp xã còn chậm, chưa công tâm, chưa thạo việc, tinh thần phục vụ và ý thức trách nhiệm trong công việc chưa cao. Tình trạng vi phạm trong tuân thủ TTHC của CB,CC cấp xã còn xảy ra ở một số nơi, đặc biệt là các vi phạm liên quan đến lĩnh vực lao động – thương binh và xã hội, tư pháp hộ tịch và đất đai. Cán bộ lãnh đạo chính quyền cơ sở một số địa phương còn yếu về năng lực quản lý hành chính, chưa thật sự quan tâm nhiều đến hoạt động cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị mình.

Thời gian tới, tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ CB,CC, trong đó đặc biệt quan tâm đến CB,CC cấp xã, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Trong đó, tập trung bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, nhất là đạo đức công vụ cho đội ngũ CB,CC; tăng cường thực hiện cải cách TTHC, gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; bảo đảm số lượng công chức, viên chức theo vị trí việc làm và cơ cấu ngạch hợp lý. Chú trọng bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và đội ngũ công chức, viên chức; lấy hiệu quả công tác thực tế làm thước đo chủ yếu để đánh giá CB,CC. Bên cạnh đó, thực hiện cơ chế buộc thôi việc, bãi miễn những CB,CC không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật, đạo đức công vụ, mất uy tín với nhân dân; thực hiện tốt cơ chế, chính sách động viên, khuyến khích cán bộ cả về vật chất và tinh thần để đội ngũ cán bộ yêu nghề, gắn bó lâu dài với địa phương. Tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là sự tham gia của nhân dân trong công tác cán bộ nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ CB,CC tại địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *