Xây dựng và thực hiện tốt các kế hoạch cải cách hành chính năm 2017

Qua các khẩu hiệu được treo tại trụ sở cho thấy quyết tâm của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đối với nhiệm vụ cải cách hành chính. Ảnh: VŨ LINH

THỰC HIỆN 22/24 NHIỆM VỤ CCHC

Nhìn lại gần một năm nay, có thể thấy Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, kịp thời ban hành các kế hoạch về công tác CCHC. Chủ tịch UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khắc phục tồn tại, hạn chế trong thực hiện CCHC thông qua các hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội thường kỳ, các cuộc họp thành viên UBND tỉnh, tại các buổi làm việc trực tiếp với các sở, ngành, địa phương và thông qua chỉ đạo bằng văn bản; quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh về CCHC… Công tác rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật được đẩy mạnh, qua đó kịp thời xử lý những văn bản không còn phù hợp, góp phần hoàn thiện dần hệ thống thể chế của tỉnh. Các sở, ban, ngành tỉnh tích cực thực hiện việc cập nhật, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của đơn vị; đăng tải TTHC trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; rà soát, xác định TTHC đơn giản giao cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận, giải quyết ngay; xử lý, giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông được nhiều cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện khá tốt; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hẹn của các đơn vị cấp tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã trung bình đạt tỷ lệ cao (trên 98%).

Nhận thức của người đứng đầu từng cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về công tác CCHC được nâng lên; tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức đối với người dân, doanh nghiệp được cải thiện; các trường hợp giải quyết TTHC trễ hạn được giảm thiểu.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, tính đến giữa tháng 11, tỉnh đã thực hiện 22/24 nhiệm vụ CCHC năm 2016 đề ra.

THIẾT LẬP CƠ CHẾ ĐỐI THOẠI GIỮA CHÍNH QUYỀN VỚI NGƯỜI DÂN

“Sẽ thiết lập cơ chế đối thoại giữa các cấp chính quyền trong tỉnh với người dân và doanh nghiệp phù hợp với tình hình địa phương”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Văn Bi thông tin khi cho biết về phương hướng, nhiệm vụ công tác CCHC năm 2017 của tỉnh.

Trong năm tới, tỉnh tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên các lĩnh vực để điều chỉnh các quan hệ kinh tế – xã hội mới phát sinh, phấn đấu đến cuối năm hoàn thiện 100% văn bản còn thiếu. Tiếp tục cắt giảm thời gian giải quyết 100% TTHC còn khả năng cắt giảm. Đảm bảo mọi TTHC đều thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, phấn đấu đến năm 2017 có 100% Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các đơn vị cấp huyện, cấp xã đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc phục vụ tốt cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC; mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt mức 95% trở lên.

Tỉnh cũng sẽ tiếp tục hoàn thiện ứng dụng dịch vụ công trực tuyến và rà soát để rút ngắn thời gian xử lý, thay đổi quy trình theo hướng tin học hóa, liên thông, thông suốt giữa các cấp, các ngành. Phấn đấu đến cuối năm 2017: 100% văn bản đi, đến và cán bộ, công chức, viên chức sử dụng phần mềm hồ sơ công việc liên thông (VIC), phần mềm một cửa, một cửa liên thông (ISO điện tử) phục vụ công tác quản lý, điều hành thông qua môi trường mạng; 80% TTHC tại Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh được cung cấp từ mức độ 3 trở lên và phấn đấu 30% TTHC được cung cấp ở mức độ 4; 70% TTHC của cấp huyện được cung cấp từ mức độ 3 trở lên và phấn đấu 20% TTHC được cung cấp ở mức độ 4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện ISO đối với các đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện và mở rộng việc thực hiện ISO đến các đơn vị hành chính cấp xã.

Tỉnh tiếp tục quan tâm, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng công việc được giao. Bên cạnh đó, đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc với trang thiết bị cần thiết cho các cơ quan, đơn vị, nhất là đơn vị cấp xã nhằm đảm bảo yêu cầu CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước và sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *