an toàn đường bộ

Quyết tâm thiết lập trật tự hành lang an toàn đường bộ

Để cụ thể hóa Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ,