ấp Tân Điền A

Hiệu quả những mô hình sản xuất mới

Thời gian qua, người dân trên địa bàn huyện Đầm Dơi đã nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, trong đó có không ít mô hình sản xuất mới,