ấp Thăm Trơi

Hoạt động khai thác đất mặt ruộng tại huyện Trần Văn Thời vẫn tiếp diễn

Tiếp tục ghi nhận thực tế thực trạng khai thác đất mặt ruộng mang đi bán tại địa bàn huyện Trần Văn Thời, ngay trong hôm nay 8/3, phóng viên Đất