ấp Trường Đức

Bước tiến trong kỹ thuật nuôi tôm tít hiệu quả

Thời gian qua, khi một số hộ nuôi tôm tít lồng tại xã Lâm Hải (huyện Năm Căn) mang lại hiệu quả, đã có nhiều hộ dân học hỏi, thực hiện.