bão mặn

Sau cơn “bão mặn” tràn đồng Kênh Giữa!

Như là lẽ thường, sau mùa mưa hơn nửa tháng là những cánh đồng vùng ngọt huyện Trần Văn Thời đã xanh rờn, người người í ới gọi nhau thăm đồng,