Bị cắt vốn

Đầu tư công Nhu cầu lớn, giải ngân chậm

Tính đến cuối tháng 3/2019, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 337 tỷ đồng, bằng 12% kế hoạch vốn của năm. Đáng chú ý là nguồn