Bia lưu niệm Ban Ấn loát đặc biệt Nam Bộ

Du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau Kỳ 29: Bia lưu niệm Ban Ấn loát đặc biệt Nam Bộ: Tiềm năng du lịch về nguồn của Cà Mau

Năm 2001, công trình Bia lưu niệm Ban Ấn loát đặc biệt Nam Bộ được xây dựng tại xã Hàm Rồng (huyện Năm Căn), gồm: Tượng đài kỷ niệm; nhà bia