Bộ đội Trường Sơn

Huyền thoại con đường mang tên Bác

Trong cuộc trường chinh vĩ đại 21 năm chống đế quốc Mỹ xâm lược của dân tộc ta (1954 - 1975), chiến trường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh đi