buổi họp mặt Khóa sổ thu chi ngân sách

Tổng thu ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2019 trên 5.000 tỷ đồng

Công tác quản lý, điều hành ngân sách của tỉnh năm 2019 đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế,