Cà Mau giải trình

Liên quan Kết luận của Kiểm toán Nhà nước về xây dựng đê biển Tây: Cà Mau giải trình, kiến nghị xem xét 3 nhóm nội dung

Liên quan Kết luận của Kiểm toán Nhà nước khu vực V về xây dựng đê biển Tây, bên cạnh việc khẩn trương, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các