Cái Bát

“6 nhà” trong chuỗi liên kết

Cà Mau là tỉnh tiên phong trong huy động sự tham gia của mọi thành phần kinh tế, đặc biệt là của các tổ chức chính phủ và phi chính phủ