Cảnh sát phòng cháy

Chủ động phòng chống cháy rừng mùa khô năm 2019

Nhằm tăng cường tính chủ động, sẵn sàng và hiệu quả trong công tác phòng chống cháy rừng mùa khô năm 2019, trong hai ngày (14 và 15/2), Vườn Quốc gia