cầu nối giảm nghèo

Quỹ Hỗ trợ nông dân – cầu nối giảm nghèo

Những năm qua, từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, (HTND) nhiều dự án, mô hình phát triển kinh tế được triển khai trên địa bàn huyện U Minh đã