Chậm sắp xếp

Gian nan cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Bài 2: Chậm sắp xếp, đổi mới hai công ty lâm nghiệp

Thông tin từ Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp (Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh) cho biết, việc sắp xếp, đổi mới tại Công ty TNHH