chân tình; nổi danh với những chiến công hiển hách trong hai cuộc trường kỳ kháng chiến cùng dân tộc chống giặc ngoại xâm

U Minh 40 năm – một sắc vóc đẹp tươi !

Trong dòng chảy lịch sử, vùng đất U Minh nổi tiếng với những lưu dân khẩn hoang hào hiệp, phóng khoáng, trượng nghĩa và sống mộc mạc, chân tình; nổi danh