chất lượng cao

Chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học

Phát triển chăn nuôi tập trung, trang trại, gia trại; hình thành các vùng chăn nuôi xa khu đông dân cư; khuyến khích áp dụng công nghệ cao, tổ chức sản