chống thiệt hại do hạn hán mùa khô

Từ thiệt hại do thiên tai, cần điều chỉnh gì để phù hợp, thích ứng?

“Hôm qua lãnh đạo huyện Trần Văn Thời gọi cho tôi biết là hiện khu vực xã Khánh Hải có khoảng 200ha lúa hè thu bị thiệt hại, mà nguyên nhân