chủ trương của Đảng

Hiệu quả kênh tuyên truyền ở cơ sở

Trạm truyền thanh ở cơ sở là kênh thông tin quan trọng trong việc chuyển tải các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ