Chuyển giao Chi bộ

Chuyển giao Chi bộ Chi cục Thuế huyện U Minh và đảng viên về Đảng ủy Cục Thuế tỉnh Cà Mau

Thực hiện Công văn số 1149-CV/TU ngày 3/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau về việc sắp xếp tổ chức đảng Chi cục Thuế cấp huyện; chiều 3/6, Huyện