con đường mang tên Bác

Huyền thoại con đường mang tên Bác

Trong cuộc trường chinh vĩ đại 21 năm chống đế quốc Mỹ xâm lược của dân tộc ta (1954 - 1975), chiến trường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh đi