Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam (VISHIPEL)

Nhiều đơn vị còn sợ trách nhiệm

Thời gian qua, các sở, ngành, đơn vị có liên quan tích cực triển khai thực hiện việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá, đạt được kết