cua biển Năm Căn

Hợp tác xã cua biển Năm Căn: Chất lượng quyết định sự thành công

Cuối năm 2017, Hợp tác xã (HTX) cua biển Năm Căn- Cà Mau được thành lập, với 8 thành viên, vốn điều lệ 1 tỷ đồng; ngành nghề sản xuất kinh