cúng tế Ông Nam Hải

Rộn ràng lễ hội Nghinh Ông

Với tấm lòng tôn kính của Ban Trị sự Lăng Ông Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời) và vạn dân bá tánh đối với Lịnh Ông Nam Hải Thượng Đẳng Thần,