Đảng viên đi đầu

Khánh An tiến tới xã nông thôn mới không có hộ đói nghèo

Thực hiện theo phương châm “Xây dựng nông thôn mới (NTM) có điểm bắt đầu, nhưng không có điểm kết thúc”, thời gian qua, xã Khánh An (huyện U Minh) không