Đảng viên phải làm gương

Đảng viên phải làm gương, tiên phong dẫn dắt quần chúng

Đến nay, 28.983ha lúa vụ 2 trên địa bàn huyện Trần Văn Thời đã được thu hoạch, năng suất từ 5,6 - 6,0 tấn/ha. Năng suất không tăng so với cùng