Đào tạo nghề

Đào tạo nghề phải gắn với việc làm

LTS: Với mục tiêu tạo bước đột phá về chất lượng giáo dục hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông, góp phần chuyển biến mạnh mẽ công tác phân luồng học