Đào tạo nghề cho lao động nông thôn

U Minh: Chuyển biến tích cực qua 10 năm thực hiện Đề án 1956

Qua 10 năm thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn