Đề án 61

Tỷ lệ hộ nghèo nông thôn cả nước giảm nhanh

Chiều ngày 12/12, Ban Chỉ đạo Đề án 61 tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 61- KL/TW,