Di chúc

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh – ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tuy ngắn gọn, nhưng chứa đựng những giá trị và tình cảm to lớn. Nửa thế kỷ qua, soi rọi vào công cuộc