di tích lịch sử văn hóa đặc biệt của Quốc gia

Thân thương ao cá Bác Hồ

Ao cá Bác Hồ nằm trong quần thể di tích lịch sử văn hóa đặc biệt của Quốc gia - Khu Di tích Phủ Chủ tịch, nơi Người đã từng nuôi