địa giới hành chính

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã sẽ giảm chi ngân sách hơn 1.400 tỷ đồng

Sáng ngày 8/9, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai thực hiện Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa