doanh nghiệp xã hội

Liên kết chuỗi trong thời hội nhập

Trong tái cơ cấu ngành Nông nghiệp với 4 ngành hàng chủ lực, con tôm là ngành hàng đầu tiên được Cà Mau chọn để phát triển chuỗi giá trị. Với