độc lập tự do

Chiến đấu vì độc lập tự do

40 năm qua, kể từ ngày Trung Quốc kéo hơn 60 vạn quân tràn xuống 6 tỉnh biên giới tàn sát đồng bào đất Việt; dẫu lịch sử đã sang trang,