Đội kiểm tra liên ngành

Còn nhiều khó khăn trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội

Từ đầu năm đến nay, Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn xã hội (TNXH) các cấp đã tổ chức kiểm tra 201 cơ sở kinh doanh dịch vụ