đối tượng lầm lỡ

Cần sự phối hợp giúp đối tượng lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng

Từ nhiều năm qua, việc quản lý các trường hợp đang thi hành án (THA) treo và cải tạo không giam giữ (tạm gọi chung là án treo) khá khó khăn,