EVIPA

“EVFTA, EVIPA – Cơ hội, thách thức và giải pháp thực thi hiệu quả”

Đó là chủ đề của Hội nghị chuyên đề hội nhập quốc tế do Ban Hội nhập quốc tế tỉnh Cà Mau phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp