giá trị văn hóa

Phát huy giá trị văn hóa các đền thờ Bác Hồ để phát triển du lịch

Cũng như nhiều nơi khác trên đất nước ta, ở Cà Mau, những đền thờ, phủ thờ, nhà sàn Bác Hồ vừa là di sản văn hóa của địa phương, vừa là nơi để giáo dục truyền thống yêu nước