Giải cứu

“Giải cứu” tiêu chí số 13

Là 1 trong 19 tiêu chí của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), hình thức tổ chức góp phần thúc đẩy phát triển kinh