giải ngân vốn đầu tư

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản vẫn chậm

Công tác quản lý, sử dụng đất ở một số địa phương vẫn chưa chặt chẽ. Việc sử dụng đất của một số tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không