Gian nan “đường về”

“Chông gai” đường tái hòa nhập công đồng Bài 2: Gian nan “đường về”

“Trong năm 2018, chúng tôi đã tổ chức điều trị, cắt cơn cho 495 lượt học viên, tăng 335 lượt so với năm 2017; cho về tái hòa nhập cộng đồng