giáo dục mầm non

Ngày 1/9 tựu trường và ngày 5/9 khai giảng năm học mới 2020-2021

Các mốc thời gian này được quyết định trong Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên