Giáo dục xứ rừng

Giáo dục U Minh bứt phá

Trong 40 năm xây dựng và phát triển, huyện U Minh đạt nhiều thành tựu kinh tế - xã hội quan trọng, trong đó có sự phát triển nổi bật của