gìn giữ

Cần có trách nhiệm với môi trường

Hiện nay, tại TP. Cà Mau, qua công tác tuyên truyền của các cấp, các ngành, người dân dần nâng cao nhận thức và ý thức gìn giữ, bảo vệ môi