Giữ rừng

Giữ rừng, để bông tràm mãi ngát hương

Trong lâm phần rừng U Minh Hạ hiện nay, những cánh rừng tràm vẫn cứ ngút ngàn xanh. Liên tục nhiều năm, rừng tràm U Minh Hạ đều an toàn qua