gương sáng

Tạo sức lan tỏa từ những tấm gương tiêu biểu

Bác là tấm gương sáng, khi soi vào đó, tâm hồn mỗi người càng trong sáng hơn, hành vi càng tốt đẹp hơn. Cho nên, ai cũng có thể học theo,