hệ thống một cửa điện tử

Còn nhiều hồ sơ tồn đọng trên hệ thống một cửa điện tử

Qua thống kê từ hệ thống một cửa điện tử cho thấy, vẫn tồn đọng nhiều hồ sơ trễ hẹn. Trước vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải